Sunday, February 28, 2010

TAUHID RUBUBIYYAH DAN TAUHID ULUHIYYAH

oleh:Ustaz Ibrahim b Zakaria

Makna kalimah tauhid

Kalimah tauhid membawa pengertian mengetahui,berikrar, mengakui dan mempercayai bahawa sesungguhnya sembahan yang benardan berhak disembah ialah Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT) semata-mata.Selain daripada-Nya, sama sekali tidak benar dan tidak berhak disembah.Penghayatan kalimah itu meliputi berikrar dengan hati, menyatakan denganlidah dan membuktikan dengan perbuatan.

Tauhid ar-Rububiyyah bermakna beri’tiqad bahawaAllah SWT bersifat Esa, Pencipta, Pemelihara dan Tuan sekelian alam.Tauhid al-Uluhiyyah pula bermakna menjadikan Allah SWT sahaja sebagai sembahanyang sentiasa dipatuhi.
Pengertian lanjut Tauhid ar-Rububiyyah
Antara pengertian kalimah Rabb ( ) ialah:
1. As-Sayyid (Tuan)
2. Al-Malik (Yang Memiliki)
3. Pencipta
4. Penguasa
5. Pendidik
6. Pengasuh
7. Penjaga
8. Penguatkuasa.
Allah jua bersifat mutlak
Manusia, jika dia bersifat seperti memiliki danberkuasa, maka sifatnya itu sementara. Segala sesuatu di alam ini kepunyaanAllah. Apa yang dimiliki makhluk hanyalah bersifat pinjaman dan majaz (kiasan).Hanya Allah sebagai Rabb al-’Alamin (Rabb sekelian alam) dan mempunyaisegala sifat kesempurnaan. Dengan sifat-sifat-Nya yang Maha Sempurna mengakibatkanseluruh makhluk bergantung kepada-Nya, memerlukan pertolongan-Nya dan berharapkepada-Nya.

Manusia, jika dia cerdik, bijak dan pandai, makasemuanya itu datang daripada Allah. Segala kekayaan dan penguasaan manusiabukanlah miliknya yang mutlak tetapi datang daripada Allah.
Manusia dijadikan hanya sebagai makhluk. Dia tidakmemiliki apa-apa melainkan setiap kuasa, tindak-tanduk, gerak nafas dansebagainya datang daripada Allah.
Allah, Dialah Maha berkuasa, mencipta, menghidupdan mematikan. Dia berkuasa memberikan manfaat dan mudarat. Jika Allahmahu memberikan manfaat dan kelebihan kepada seseorang, tiada siapa mampumenghalang atau menolaknya. Jika Allah mahu memberikan mudarat dan keburukankepada seseorang seperti sakit dan susah, tiada siapa dapat menghalangatau mencegahnya.
Oleh itu hanya Allah sahaja ‘mutafarriq’, bermaknahanya Allah yang berkuasa untuk memberikan manfaat atau mudarat.
Firman Allah SWT:
“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratankepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri.Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dialah Yang Maha Berkuasaatas segala sesuatu.”
(Al-An’am: 17)
Dengan sifat-sifat Allah tersebut, maka timbullahkesan tauhid kepada seseorang. Dia hanya takut kepada Allah, dan beraniuntuk bertindak melakukan sesuatu kerana keyakinannya kepada Allah.
Manusia bersifat fakir
Manusia di dunia ini bersifat fakir (tidak memilikiapa-apa), sebaliknya sentiasa memerlukan pertolongan Allah. Firman AllahSWT di dalam Al-Hadith Al-Qudsi:
“Hai manusia, kamu semua berada di dalamkesesatan kecuali mereka yang Aku berikan taufiq dan hidayah kepadanya.Oleh itu mintalah hidayah daripada-Ku.”
“Hai manusia, kamu semua lapar, kecuali merekayang aku berikan makan, oleh itu mintalah rezeki daripada-Ku.”
“Hai manusia, kamu semua telanjang kecualimereka yang Aku berikan pakaian. Oleh itu mohonlah pakaian daripada-Ku.”
Sifat fakir dan sifat kaya
Berhajatkan sesuatu adalah sifat semua makhluk.Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk lain berhajatkan kepada Allah.Oleh itu semua makhluk bersifat fakir.
Allah Maha Kaya. Dia tidak berhajat kepada sesuatu.Jika manusia memiliki keyakinan ini maka dia akan sentiasa berbaik sangkaterhadap Allah. Firman Allah SWT:

“Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepadaAllah, dan Allah, Dialah Yang Maha Kaya (yang tidak memerlukan sesuatu)lagi Maha Terpuji.” (Fathir: 15)
Fakir adalah sifat yang zati bagi setiap makhlukciptaan Allah. Kaya adalah sifat yang zati bagi al-Khaliq (Pencipta).
Dalil-Dalil Tauhid ar-Rububiyyah
Banyak dalil menunjukkan bahawa Allah itu MahaEsa dan tiada sesuatu menyamai Allah dari segi Rububiyyah. Antaranya:
1. Lihatlah pada tulisan di papan hitam,sudah pasti ada yang menulisnya. Orang yang berakal waras akan mengatakanbahawa setiap sesuatu pasti ada pembuatnya.
2. Semua benda di alam ini,daripada sekecil-kecilnya hinggalah sebesar-besarnya, menyaksikan bahawaAllah itu adalah Rabb al-’Alamin. Dia berhak ke atas semua kejadian dialam ini.
3. Susunan alam yang mengkagumkan,indah dan tersusun rapi adalah bukti Allah Maha Pencipta. Jika alam bolehberkata-kata, dia akan menyatakan bahawa dirinya makhluk ciptaan Allah.Orang yang berakal waras akan berkata bahawa alam ini dijadikan oleh satuZat Yang Maha Berkuasa, iaitu Allah. Tidak ada orang yang berakal warasakan menyatakan bahawa sesuatu itu boleh berlaku dengan sendiri.
Begitulah hebatnya Ilmu Allah. Pandanglah sajakepada kejadian manusia dan fikirkanlah betapa rapi dan seni ciptaan-Nya.
Terdapat seribu satu macam ciptaan Allah yangmemiliki sifat yang berbeza-beza antara satu sama lain. Semuanya menunjukkanbahawa Allah adalah Rabb yang Maha Bijaksana .
Fitrah mengakui Rububiyyah Allah
Berikrar dan mengakui akan Rububiyyah Allah adalahsuatu perkara yang dapat diterima. Hakikat ini terlintas dalam setiap fitrahmanusia. Meskipun seseorang itu kafir, namun jauh di lubuk hatinya tetapmengakui Rububiyyah Allah SWT. Firman Allah SWT:

“Dan jika kamu bertanyakan mereka tentang:Siapakah pencipta mereka? Nescaya mereka menjawab: Allah.” (Az-Zukhruf:87)

“Dan jika kamu bertanyakan mereka tentang: Siapakah pencipta langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab: Semuanyadiciptakan oleh Yang Maha Perkasa dan Yang Maha Mengetahui.”(Az-Zukhruf:9)
Tidaklah susah untuk membuktikan RububiyyahAllah SWT. Fitrah setiap insan adalah buktinya. Manusia yang mensyirikdan mengkufurkan Allah juga mengakui ketuhanan Allah Yang Maha Pencipta.
Al-Quran mengakui adanya Tauhid ar-Rububiyyahdi dalam jiwa manusia
Al-Quran mengingatkan bahawa fitrah ataujiwa manusia memang telah memiliki rasa mahu mengakui Allah Rabb al-’Alamin.Firman Allah SWT:

“Berkata rasul-rasul mereka: Apakah terdapatkeraguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi.” (Ibrahim: 10)

“Dan mereka mengingkarinya kerana kezalimandan kesombongan (mereka) pada hal hati mereka meyakini (kebenaran)nya.”(An-Naml:14)
Keengganan dan keingkaran sebahagian manusia untukmengakui kewujudan Allah sebagai al-Khaliq (Yang Maha Pencipta), sebenarnyadidorong oleh perasaan sombong, degil (‘inad) dan keras hati. Hakikatnya,fitrah manusia tidak boleh kosong daripada memiliki perasaan mendalam yangmengakui kewujudan al-Khaliq.
Jika fitrah manusia bersih daripada sombong, degil,keras hati dan selaput-selaput yang menutupinya, maka secara spontan manusiaakan terus menuju kepada Allah tanpa bersusah payah untuk melakukan sebarangpilihan. Secara langsung lidahnya akan menyebut Allah dan meminta pertolongandaripada-Nya.
Telatah manusia, apabila berada di saat-saat genting,tidak akan terfikir dan terlintas sesuatu di hatinya kecuali Allah sahaja.Ketika itu segenap perasaan dan fikirannya dipusatkan kepada Allah semata-mata.Benarlah Firman Allah SWT:

“Dan apabila mereka dilambung ombak yang besarseperti gunung, mereka menyeru Allah dengan keikhlasan kepada-Nya, makaketika Allah menyelamatkan mereka lalu sebahagian daripada mereka tetapberada di jalan yang lurus. Dan tiada yang mengingkari ayat-ayat Kami selaingolongan yang tidak setia lagi ingkar.” (Luqman: 32)
Sesungguhnya permasalahan mengenai kewujudan Allahadalah mudah, jelas, terang dan nyata. Kewujudan Allah terbukti dengandalil yang banyak dan pelbagai.
Tauhid al-Uluhiyyah
Maksud Tauhid al-Uluhiyyah ialah kita mentauhidkanAllah dalam peribadatan atau persembahan. Allah SWT mengutuskan para rasulbertujuan menyeru manusia menerima Tauhid al-Uluhiyyah. Firman-firmanAllah SWT yang berikut membuktikan hal tersebut:

“Dan Kami tidak mengutuskan seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawasanya tiada tuhanmelainkan Aku, maka kamu sekelian hendaklah menyembah Aku.” (Al-Anbiya’:25)

“Dan sesungguhnya Kami telah utuskanpada setiap umat itu seorang rasul (untuk menyeru): Sembahlah Allah danjauhilah Taghut.” (An-Nahl: 36)
“Dan sesungguhnya Aku telah utuskan Nuh (nabi)kepada kaumnya, lalu dia berkata (menyeru): Wahai kaumku, hendaklah kamumenyembah Allah, (kerana) sesekali tiada tuhan melainkan Dia.” (Al-Mu’minun:23)
“Dan (Kami telah mengutuskan) kepada kaum ‘Adsaudara mereka Hud (nabi): Hai kaumku sembahlah Allah, sesekali tiada tuhanbagi kamu selain dari-Nya.” (Al ‘Araf: 65)
Cetusan rasa cinta kepada Allah
Menyembah atau beribadah kepada Allah dapat dilaksanakanapabila tercetus rasa cinta yang suci kepada Allah dan rela (ikhlas) menundukkandiri serendah-rendahnya kepada-Nya. Seseorang hamba itu disifatkan sedangmenyembah Allah apabila dia menyerahkan seluruh jiwa raga kepada Allah,bertawakkal kepada Allah, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah, berpautkepada ketentuan Allah, meminta (mengharap) serta memulang (menyerah) sesuatuhanya kepada Allah, berjinak-jinak dengan Allah dengan cara sentiasa mengingati-Nya,melaksanakan segala syariat Allah dan memelihara segala perlakuan (akhlak,perkataan dan sebagainya) menurut cara-cara yang diredhai Allah.
‘Ubudiyyah yang semakin bertambah
Pengertian ‘ubudiyyah (pengabdian) kepada Allahakan bertambah sebati dan hebat kesannya dalam kehidupan manusia apabilasemakin mendalam pengertian dan keinsafannya tentang hakikat bahawa manusiaitu terlalu fakir di hadapan Allah. Manusia sentiasa bergantung dan berhajatkepada Allah. Manusia tidak boleh terlupus daripada kekuasaan dan pertolonganAllah walaupun sekelip mata.
Begitu juga dengan cinta atau kasih (hubb) manusiakepada Allah dan rasa rendah diri (khudu’) manusia kepada Allah yang akanbertambah teguh apabila semakin mantap ma’rifat dan kefahamannya terhadapsifat-sifat Allah, Asma’ Allah al-Husna (sifat-sifat Allah yang terpuji),kesempurnaan Allah dan kehebatan nikmat kurniaan Allah.
Semakin terisi telaga hati manusia dengan pengertian‘ubudiyyah terhadap Allah semakin bebaslah dia daripada belenggu ‘ubudiyyahkepada selain daripada Allah. Seterusnya dia akan menjadi seorang hambayang benar-benar tulus dan ikhlas mengabdikan diri kepada Allah. Itulahsetinggi-tinggi darjat yang dapat dicapai oleh seseorang insan.
Allah telah menggambarkan di dalam al-Qur’an keadaanpara rasul-Nya yang mulia dengan sifat-sifat ‘ubudiyyah di peringkat yangtinggi. Allah telah melukiskan rasa ‘ubudiyyah Rasulullah SAW pada malamsewaktu wahyu diturunkan, ketika baginda berda’wah dan semasa baginda mengalamiperistiwa Isra’ dan Mi’raj. Firman Allah SWT:

“Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad)apa yang telah Allah wahyukan.” (An-Najm: 10)

“Dan ketika berdiri hamba-Nya (Muhammad) untukmenyembah-Nya (beribadat), hampir saja jin-jin itu mendesak-desak mengerumuninya.”(Al-Jin: 19)
“Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya(Muhammad) pada suatu malam dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsa.”( Al-Isra’: 1)

Tauhid al-Rububiyyah menghubungkan Tauhidal-Uluhiyyah
Seperti yang telah dinyatakan di atas, Tauhidal-Rububiyyah ialah mengakui keesaan Allah sebagai Rabb, Tuan, Penguasa,Pencipta dan Pengurnia secara mutlak. Tidak ada sekutu bagi-Nya di dalam Rububiyyah.
Sesungguhnya kesanggupan dan kesediaan manusiamentauhidkan Allah dari segi Rububiyyah dengan segala pengertiannya akanmenghubung atau menyebabkan manusia mengakui Tauhid al-Uluhiyyah iaitumengesakan Allah dalam pengabdian. Secara spontan pula manusia akan mengakuibahawa Allah sahaja layak disembah, selain daripada-Nya tidak layak disembahwalau dalam apa bentuk sekalipun.
Al-Quran terlebih dahulu memperingatkan orang-orangmusyrikin Quraisy agar mengakui Tauhid al-Rububiyyah. Apabila merekamenerima Tauhid al-Rububiyyah dan bersungguh-sungguh mengakuinya, makaterbinalah jambatan yang menghubungkan mereka dengan Tauhid al-Uluhiyyah.Hakikat ini jelas dan tidak boleh dicuai atau diselindungkan lagi. FirmanAllah SWT:

“Apakah mereka mempersekutukan Allah denganberhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Sedangkanberhala-berhala tersebut adalah buatan manusia.” (Al-A’raf: 191)

“Apakah (Allah) yang menciptakan segala sesuatuitu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)? Maka mengapakahkamu tidak mengambil pengajaran?” (An-Nahl: 17)

“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, makadengarlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamuserukan selain daripada Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat, walaupunmereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatudaripada mereka, tiada mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu.Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah.” (Al-Hajj:73)
Ayat-ayat tersebut mengingatkan orang-orang musyrikinmengenai suatu hakikat yang nyata iaitu sembahan-sembahan mereka adalahlemah, malah tidak berkuasa untuk mencipta sesuatu walaupun seekor lalat.Jika lalat itu mengambil atau merampas sesuatu daru mereka, maka merekatidak berkuasa untuk mendapatkannya kembali. Ini menunjukkan betapa lemahyang meminta dan lemah pula yang dipinta. Oleh itu akal yang sejahteratidak boleh menerima penyembahan selain daripada Allah. Dalam peribadatanmereka tidak boleh mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Allah adalah al-KhaliqYang Esa. Selain daripada-Nya adalah lemah dan dhaif belaka.
Tuhan-tuhan palsu yang tidak memiliki apa-apa
Al-Quran menghujah dan mengingatkan orang-orangmusyrikin bahawa apa yang mereka sembah selain daripada Allah tidak memilikisebutir atom pun sama ada di bumi mahupun di langit. Malah sembahan merekasama sekali tidak menyamai Allah walaupun sebesar zarah sama ada di bumimahupun di langit. Allah tidak mempunyai apa-apa keperluan dengan tuhan-tuhanpalsu yang mereka sembah. Jika mereka menyedari hakikat ini, mereka akanmerasai kewajipan untuk beribadat dengan ikhlas kepada Allah semata-mata.Firman Allah SWT:
“Katakanlah: Serulah mereka yang kamu anggap(sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberatzarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak memiliki satu saham pundalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara merekayang menjadi pembantu bagi-Nya.” (Saba’: 22)
Al-Quran mengakui bahawa orang-orang musyrikinmengiktiraf sebahagian daripada Rububiyyah Allah seperti Allah itu Pemiliklangit serta bumi dan Allah itu Pengurus kejadian-kejadian di langitserta di bumi. Jika begitulah pengiktirafan mereka, sepatutnya mereka berimandan menyembah Allah tanpa mempersekutukan-Nya. Firman Allah SWT:
“Katakanlah (kepada mereka): Kepunyaan siapakahbumi ini, dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akanmenjawab: Kepunyaan Allah. Katakanlah (kepada mereka): Apakah kamu tidakingat?
“Katakanlah (kepada mereka): Siapakah yangmempunyai langit yang tujuh dan yang empunya ‘arasy yang besar? Merekaakan menjawab: Kepunyaan Allah. Katakanlah (kepada mereka): Apakah kamutidak bertaqwa?
“Katakanlah (kepada mereka): Siapakah yangdi tangan-Nya berada segala kekuasaan sesuatu sedang Dia melindungi, tetapitidak ada yang dapat dilindungi daripada (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?Mereka akan menjawab: Kepunyaan Allah. Katakanlah (kepada mereka): (Olehyang demikian) dari jalan manakah kamu ditipu ?
“Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepadamereka dan sesungguhnya mereka sebenarnya orang-orang yang berdusta.”
(Al-Mu’minun: 84-90)
Sains dan aqidah tauhid

Penemuan-penemuan dalam bidang sains dan teknologimengenai alam buana, atom, manusia, tumbuh-tumbuhan dan pelbagai bidangindustri telah berjaya menyingkap keindahan dan ketelitian ciptaan Allah.Penemuan-penemuan dan rekaan-rekaan baru itu menguatkan lagi ajaran aqidahtauhid dan meneguhkan lagi keimanan orang-orang mu’min. Hasil-hasil kajianitu menunjukkan kebesaran dan keluasan kudrat serta ilmu Allah. Sesungguhnyadi sebalik kehalusan ciptaan dan keindahan sistem sejagat ini pasti adaPenciptanya Yang Maha Basar dan Maha Berkuasa.
Kedudukan tauhid dalam Islam
Keseluruhan ajaran Islam berasaskan tauhid. Keseluruhankandungan al-Quran berlegar di atas tauhid. Kandungan ayat-ayat al-Quranmeliputi pengkhabaran tentang Allah, sifat Allah, kejadian Allah, perbuatanAllah dan pentadbiran Allah.
Al-Qur’an membincangkan tentang al-amr (perintah)dan anbiya’ Allah (nabi-nabi Allah) kerana kedua-duanya ada kaitan denganpenciptaan dan kekuasaan Allah terhadap makhluk-Nya. Al-Qur’an menerangkansegala bentuk balasan baik (pahala) untuk mereka yang mentaati Allah, Rasuldan syariat-Nya. Semua ini untuk mengajak mereka menegakkan Tauhidal-Uluhiyyah dan Tauhid al-Rububiyyah.
Al-Qur’an menerangkan segala bentuk balasan siksa(dosa) untuk mereka yang tidak mematuhi syariat-Nya, menceritakan tentangkeadaan orang-orang zaman dahulu yang telah menderhakai Allah. Semua iniuntuk menjelaskan bahawa manusia perlu kembali kepada dasar tauhid danibadah kepada Allah.
Oleh itu tauhid adalah intipati atau asas Islam.Daripada tauhid terpancar segala sistem, perintah, hukum dan peraturan.Semua ibadat dan hukum dalam Islam bertujuan untuk menambah, memahir, menguatdan mengukuhkan lagi tauhid di dalam hati orang-orang mu’min.
Dengan tauhid seluruh dorongan manusia akanterbentuk
Dengan tauhid yang kuat, maka akan terbentukkanpelbagai dorongan yang ada dalam jiwa manusia. Dia akan takut hanya kepadaAllah SWT dan berani mempertahankan keyakinannya seperti yang dipersaksikandalam sirah Rasulullah dan para sahabat:
1. Rasulullah SAW pernah memerintahkanAli RA agar tidur di atas katilnya sebelum baginda keluar berhijrah keMadinah, sedangkan musuh Islam begitu giat mengintip. Namun Sayyidina Alisanggup berbuat mengikut perintah Rasulullah SAW kerana beliau yakin atasKehendak dan Kekuasaan Allah.
2. Khalid Ibn al-Walid RA pernahmengalami banyak calar dan luka pada badannya kerana berperang di jalanAllah. Namun dia tetap yakin dengan Kekuasaan Allah. Dia tetap meneruskanpertempuran melawan musuh.
3. Bilal bin Rabah RA sanggupdiheret di padang pasir, dijemur di bawah kepanasan matahari dan diseksadengan batu besar diletakkan di atas tubuhnya. Dia tetap mempertahankankeimanannya.
Kini, ramai manusia yang kehilangan keyakinanini. Mereka masih yakin kepada yang lain daripada Allah. Mereka takut kepadakegagalan, ketua, kematian dan sebagainya.
Oleh itu menjadi kewajipan bagi pendakwah-pendakwahIslam untuk mengembalikan manusia kepada keyakinan yang betul.
Syahadah bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah
Syahadah merupakan teras Islam yang kedua. Syahadahini menuntut manusia mengetahui, membenar dan menyakini dengan muktamad(dengan i’tiqad yang jazim serta pegangan yang putus) bahawa Nabi MuhammadSAW adalah Rasulullah serta membuktikannya dengan perkataan dan perbuatansekaligus.
Pembuktian dengan perkataan ialah melafazkan kalimahsyahadah itu dengan lidah. Pembuktian dengan perbuatan ialah menegakkantingkah laku (tatasusila) dan seluruh tindak-tanduk yang bersesuaiandengan ajaran Nabi Muhammad SAW serta menuruti jejak langkah baginda.
Para rasul menegakkan tauhid

Pada dasarnya pengutusan para rasul bertujuanuntuk mengesakan Allah dalam Tauhid al-Rububiyyah dan Tauhid al-Uluhiyyah.Dialah Tuhan Rabb al-’Alamin dan Tuhan para Rasul tersebut. Tiada tuhanyang sebenar melainkan Allah.
Tauhid al-Rububiyyah dan Tauhid al-Uluhiyyah menjelaskankekuasaan Allah yang Maha Suci dalam pentadbiran urusan makhluk-Nya. AllahPengurnia kemaslahatan dan kebaikan. Allah Penentu al-amr (perintah). Allah-lahPengutus ar-Rasul untuk makhluk-Nya.
Manusia memerlukan rasul untuk mencapai kesempurnaanhidup
Tidak syak lagi untuk mencapai kesempurnaan hidup,manusia bukan sahaja berkehendakkan kepada makanan, pakaian, tempat berlindungdan keperluan-keperluan jasmani yang lain, bahkan manusia juga berkehendakkansesuatu untuk memenuhi tuntutan roh. Dengan memenuhi tuntutan roh, manusiaakan dapat mencapai taraf kesempurnaan sebagai manusia yang mulia dan berbezadengan makhluk-makhluk yang lain.
Tugas para rasul adalah untuk memberitahu kepadamanusia bahawa Allah
adalah enciptanya yang layak disembah dan Dialahyang meletakkan manusia di atas jalan lurus (sirat al-mustaqim). Dengankeyakinan ini barulah manusia dapat sampai ke jalan kebahagiaan dan kesempurnaansebenar.
Manusia sendiri tidak dapat mengetahui perkara-perkaraghaib mengenai Pencipta dan sirat al-mustaqim dengan menggunakan kudratdan akalnya yang lemah. Manusia kerap melakukan kesilapan. Untuk memikirkanmengenai Pencipta dan sirat al-mustaqim adalah di luar kemampuan akal manusia.Oleh itu pengutusan para rasul Allah menunjukkan kebijaksanaan-Nya danmerupakan rahmat yang paling besar untuk umat manusia. Para rasul Allahdilantik daripada golongan manusia sendiri supaya mereka dapat menggunakankebiasaan dan bahasa yang dapat difahami oleh manusia. Seterusnya menyampaikanajaran Allah, menjelaskan cara-cara untuk sampai kepada risalah-Nya danmenghuraikan cara mana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Sungguh tidak patut sikap manusia sekiranya diamengingkari Rasul Allah SWT. Firman Allah SWT:

"Dan mereka tidak menghormati Allah denganpenghormatan yang sewajarnya ketika mana mereka berkata: Allah tidak menurunkansesuatu pun untuk manusia.” (Al-An’am: 91)
Mengingkari kenabian Nabi Muhammad adalah kesalahanyang besar
Mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW setelahnyata dalil-dalil mengenai kebenaran dan kenabiannya bererti merendah danmelemahkan akal manusia. Sikap seperti ini merupakan keingkaran yang sangatburuk, kedegilan yang sangat tebal dan dosa yang sangat besar. Allah akanmembalas sikap sebegini dengan balasan pedih.
Mengithbatkan (Mensabitkan) kenabian MuhammadSAW
Seseorang tidak boleh mendakwa bahawa dia nampakbintang-bintang di langit sekiranya dia mengingkari kewujudan matahari,sedangkan dia nampak matahari. Kalau dia mendakwa dan percaya juga, itubertentangan dengan keimanannya terhadap apa yang dilihatnya. Begitu jugaseseorang tidak boleh beriman kepada nabi-nabi lain sekiranya dia tidakmempercayai Nabi Muhammad SAW dan mengingkari kenabiannya.
Mengithbatkan (mensabitkan) kenabian MuhammadSAW bererti mensabitkanjuga kenabian seluruh para anbiya’ AS sepertimana yang tersebut di dalamal-Quran.
Oleh itu mengingkari perutusan sebarang rasulbererti membohongi sebahagian daripada apa yang terkandung di dalam al-Qurandan mengingkari risalah Islam.
Kesan dan implikasi keimanan kepada Nabi MuhammadSAW
Mengimani Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullahbererti mengimani secara mutlak dan sempurna bahawa segala perkara yangdibawa dan dikhabarkan oleh baginda datang daripada Allah SWT. Implikasinyaagar manusia wajib membenar dan mentaati segala suruhan dan larangan NabiMuhammad SAW dengan penuh redha dan ikhlas, tanpa was-was, tanpa rasa keberatan,tanpa rasa sempit dan tanpa rasa terpaksa.
Manusia perlu taat sepenuhnya kepada ajaran NabiMuhammad SAW tanpa menimbulkan suasana berhujah, berdebat dan berbincang,seolah-olah ajaran itu datang daripada seorang manusia biasa. Beriman denganNabi Muhammad SAW tidak boleh sama sekali dengan cara mempercayai ataumengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian daripada ajarannya. Sikapsebegini adalah berlawanan dengan natijah yang sepatutnya lahir daripadakeimanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Al-Quran kerap menyatakan nas-nasyang qat’i tentang implikasi keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. FirmanAllah SWT:

Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamudiberikan rahmat.”
(Ali ‘Imran: 132)

“Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintaiAllah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu.”(Ali ‘Imran: 31)

“Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul-Nya.Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orangyang kafir. (Ali ‘Imran: 32)

“Sesiapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnyaia telah mentaati Allah.” (An-Nisa’: 80)

“Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin,bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili)di antara mereka, lalu mereka berkata: Kami dengar dan kami patuh. Danmereka itulah orang-orang yang beruntung.” (An-Nur: 51)
“Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya,nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnyasungai-sungai dan sesiapa yang berpaling nescaya Dia akan mengazab kamudengan azab yang pedih.” (Al-Fath: 17)

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah,dan apa yang dilarang bagimu maka tinggallah.” (Al-Hasyr: 7)

“Dan tidak patut bagi lelaki-lelaki mukmindan bagi perempuan-perempuan Mu’minah, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkansuatu ketetapan, ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka.” (Al-Ahzab:36)

“Dan jika kamu berselisih pendapat tentangsesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benarberiman dengan Allah dan Hari Akhirat.” (An-Nisa’: 59)
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya)tidak beriman hingga menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yangmereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa sesuatu keberatan terhadapkeputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya.” (An-Nisa’:65)

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahiperintah-Nya takut akan ditimpakan cubaan atau ditimpakan azab yang pedih.”(An-Nur: 63)

Nas-nas seperti yang tersebut di atas sememangnya banyak di dalam al-Quran yang mengingatkan orang-orang beriman akan tanggungjawabmereka selepas beriman kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Antaranya:
1. Nas-nas itu menyuruh manusia mentaatiNabi Muhammad SAW, kerana taatkan baginda bererti taatkan Allah SWT. Balasanorang yang mentaatinya ialah Syurga an-Na’im dan balasan orang yang mengingkarinyaialah Neraka.
2. Nas-nas itu menerangkan kepada orang-orangmukmin bahawa beriman kepada Nabi Muhammad SAW bererti mengikuti apa yangdisuruhnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya.
3. Nas-nas itu menyuruh orang Islam yangbertelingkah pendapat agar kembali kepada Allah dan Rasul-Nya serta redhamenuruti hukum Rasulullah SAW.
Natijah logik
Semua yang dinyatakan dalam nas-nas al-Quran diatas adalah natijah logik bagi seseorang yang beriman dengan Nabi MuhammadSAW. serta menerima dengan rela akan kerasulannya. Suatu hal yang bertentangandan tidak diterima akal jika seseorang itu beriman kepada Nabi MuhammadSAW tetapi menentang atau tidak menerima dengan rela hati perkara yangdibawanya dengan alasan, misalnya, tidak sesuai dengan sesuatu kepercayaan.
Umpama seorang yang telah menaruh kepercayaankepada seorang doktor mahir, sudah tentu dia menerima nasihat doktor itudan mengikuti cara pengubatannya. Dia akan mematuhi cara-cara memakan ubatdan segala pantang larangnya. Dia tidak boleh menentang atau membahaskankata-kata doktor pakar itu. Jika kepatuhan dan kerelaan seseorang pesakitterhadap doktor adalah suatu yang dianggap lumrah dan munasabah, padahaldoktor itu mungkin tersalah, maka bagaimana pula sikap seseorang terhadapRasulullah yang diutuskan oleh Allah SWT, sedangkan Rasulullah adalah penghulubagi segala doktor?
Kewajipan terhadap Rasulullah SAW
Kewajipan seorang muslim terhadap Rasulullah SAWialah membenarkan semua yang dibawanya, mematuhi segala perintah dan meninggalkansegala larangannya. Seseorang muslim itu hendaklah menerima ajaran bagindadengan sempurna, ikhlas dan rela seperti yang telah dinyatakan.
Kewajipan-kewajipan lain ialah:
1. Mengasihi atau mencintai Rasulullah SAWlebih daripada mengasihi atau mencintai diri, anak, isteri, harta dan isialam.
Sabda Rasulullah SAW:
“Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalahdia sanggup menjadikan aku lebih dikasihi daripada dirinya, anaknya, hartanyadan manusia seluruhnya.”
Tanda manusia yang benar-benar mengasihi RasulullahSAW ialah mengikuti baginda dengan penuh ikhlas. Dia segera mengerjakanapa yang disukai atau dikasihi baginda. Itulah tanda-tanda manusia yangbenar-benar kasihkan Rasulullah SAW. Firman Allah SWT:
“Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allahuntuk mencari keredhaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebihpatut mereka cari keredhaannya jika mereka itu adalah orang-orang yangberiman.”
(At-Taubah: 62)
2. Menghormati dan memuliakan RasulullahSAW sama ada ketika baginda masih hidup atau telah wafat. Firman AllahSWT:

“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain.”(An-Nur: 63)
Rasulullah SAW bukanlah seperti manusia biasa.Baginda adalah Nabi dan Rasul. Rasulullah diutuskan untuk seluruh manusia.Maka wajarlah manusia membesar dan memuliakan baginda sehingga apabilamemanggil baginda hendaklah memanggil: “Ya Rasulullah”, “Ya Nabiyullah”,“Ya Habibullah” dan sebagainya.
Antara cara menghormati dan memuliakan RasulullahSAW ialah tidak mendahului baginda semasa bercakap dan tidak meninggikansuara. Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamumendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. SesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi dan janganlahkamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sepertimana kerasnya suarasebahagian daripada kamu kepada sebahagian yang lain, supaya tidak terhapuspahala amalan kamusedangkan kamu tidak menyedarinya. Sesungguhnya orang-orangmerendahkan suara di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telahdiuji hati mereka untuk bertaqwa. Bagi mereka keampunan dan pahala yangbesar.” (Al-Hujurat: 1-3)
Menghormati dan memuliakan Nabi perlu terus berlanjutansehingga selepas kewafatan baginda. Seseorang Muslim tidak boleh mengangkatsuara di dalam Masjid an-Nabawi atau di sisi maqam baginda. Seseorang muslimwajib bersopan, bersungguh-sungguh dan redha ketika mendengar hadith bagindayang mulia. Seseorang muslim tidak boleh menafi atau menentang hadith-hadithbaginda dengan pendapat-pendapat atau fikiran-fikiran yang karut dan menyesatkan.Jika seseorang muslim itu mendengar: “Qala Rasulullah S.A.W. (Sabda RasulullahSAW), maka hendaklah dia memahami bahawa sabda baginda tidak boleh dibohongioleh manusia. Oleh itu ia tidak boleh ditentang, bahkan hendaklah didengar,difahami dan diamalkan.
3. Bersungguh-sungguh menghindarkan apa-apayang boleh menyakiti Rasulullah Nabi SAW sama ada sedikit atau banyak.Menyakiti Rasulullah SAW adalah haram dan berdosa. Malah, menyakitinyaboleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Firman AllahSWT:
“Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah.”(Al Ahzab: 53)

“Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullahitu bagi mereka azab yang pedih.” (At-Taubah: 61)
Termasuk dalam pengertian menyakiti RasulullahSAW ialah menghina atau mencerca para isteri baginda yang mulia. Isteri-isteriRasulullah adalah “Ibu Orang-Orang Yang Beriman”. Begitu juga, dianggapmenyakiti Rasulullah, sekiranya seseorang menghina atau mencerca “Ahl al-Bait”baginda.
4. Membaca salawat dan salam kepada NabiMuhammad SAW. Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nyabersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamukepada Nabi dan ucaplah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.” (Al-Ahzab:56)

Rujukan: Dr. Abdul Karim Zaidan,Usul Ad-Da’wah.

Disediakan oleh:Ustaz Ibrahim b Zakaria
PENGETUA
MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN DAR AL-ABRAR (MTD) SERI MANJUNG PERAK

Muslim Polandia akan Miliki Masjid Terbesar di Warsawa

Rancangan disain bangunan Islamic Center Warsawa

Rancangan disain bangunan Islamic Center Warsawa

Sebuah Islamic Center, termasuk sebuah masjid rencananya akan dibangun di kota Warsawa, kata sebuah laporan media dari Polandia.

Pusat Kebudayaan Islam, yang dibiayai oleh investor Saudi, akan berlokasi di bundaran Zeslancow Syberyjskich sebelah barat pusat kota Warsawa, menurut Radio Polishki yang dikutip oleh situs thenews.pl.

Arsitektur bangunan direncanakan akan berupa masjid dengan menara setinggi 18 meter serta bangunan dengan tiga lantai.

Selain menyediakan ruang sholat, Islamic Center di Warsawa Polandia ini akan terdiri dari sebuah perpustakaan yang dilengkapi dengan ruang multimedia, galeri seni, restoran, kafe dan toko.

Ada sekitar 35-40.000 Muslim di Polandia, di antaranya warga asli Polandia, warga Tatar, Arab, Turki, Palestina dan lain-lain. Sebagian besar dari mereka, sekitar 11-13.000 orang, tinggal di kota Warsawa.(fq.wb)


Tuesday, February 23, 2010

1.000 Tentara AS Mati Sia-Sia di Afghanistan


Selama sembilan tahun invasi AS ke Afghanistan, militer AS kehilangan 1.000 tentaranya. Laporan situs independen Icasualties.org menyebutkan, bulan Januari dan Februari 2010 merupakan bulan yang paling mematikan bagi pasukan AS.

Icasualties adalah situs yang mencatat jumlah korban tewas di pihak militer asing dalam perang di Irak dan Afghanistan. Laporan terbaru Icasualties yang dirilis hari ini menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan jumlah korban di pihak militer AS dalam selama peiode bulan Januari dan Februari pada tahun 2009 dan tahun 2010 dalam perang di Afghanistan

Selama dua bulan pertama tahun 2010, militer AS di Afghanistansudah kehilangan 54 tentaranya. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah seiring dengan Operasi Mustarak yang digelar AS selama dua pekan ini untuk memberangus basis-basis Taliban di provinsi Helmand.

Kepala Staff Gabungan AS di Afghanistan, Laksamana Mike Mullen sudah memperingatkan kemungkinan jatuhnya lebih banyak korban di pihak pasukan asing selama operasi Mistarak, terutama di wilayah Marjah.

"Kita harus memperkuat diri kita sendiri, tidak peduli seberapa sukses yang kita raih setiap hari, karena hari-hari yang berat akan datang," kata Mullen.

Sementara itu, menyusul laporan terbaru Icasualties, kelompok-kelompok anti perang menyatakan, mereka akan melakukan aksi penyadaran terhadap masyarakat di Kota New York bahwa sudah 1.000 tentara yang mati sia-sia dalam perang AS di Afghanistan.

Meski banyak yang pesimis AS mampu mengalahkan Taliban di Afghanistan, Presiden AS Barack Obama tetap memerintahkan untuk mengirim 50.000 pasukan tambahan untuk memperkuat 100.000 pasukan asing yang sudah ada di Afghanistan. (ln/prtv)

Profesor Amerika Masuk Islam di Saudi


Sumber dari media Timur Tengah mengatakan bahwa seorang profesor dari Universitas Amerika menyatakan dirinya masuk Islam di sebuah masjid di sekretariat majelis pemuda muslim dunia di ibukota Saudi Riyadh hari Senin kemarin (22/2).

Surat kabar Al-Jazeera melaporkan bahwa profesor Amerika tersebut merupakan dosen bahasa Inggris untuk mahasiswa pada tahun persiapan di universitas King Saud University, dan setelah dirinya menyatakan masuk Islam, ia diberi nama Islam dengan nama Shalahuddin (Saladin).

Surat kabar Al-Jazeera menyatakan bahwa profesor Amerika itu telah berada di Riyadh sejak empat bulan yang lalu, dan ia mengatakan bahwa ia sangat menikmati hubungan persahabatan dan sosial yang ada di universitas dan dunia akademis.

Dikutip oleh Al-Jazeera, profesor universitas dari Amerika ini menegaskan bahwa keinginan dirinya untuk masuk Islam datang dari keyakinannya yang totalitas terhadap Islam, ketika ia menemukan kepuasan spriritual dalam jiwanya dan ketenangan hatinya dalam Islam.

Profesor Amerika tersebut menjelaskan bahwa temannya yang seorang muslim Inggris asal India yang telah banyak membantu dirinya mengenal Islam melalui beberapa buku dan publikasi tentang dasar-dasar Islam yang memberikan ia pemahaman terkait prinsip-prinsip Islam serta membantu dirinya memahami agama baru bagi dirinya itu lebih baik lagi. (fq/imo)

Monday, February 22, 2010

Maulidur Rasul - Petikan Sejarah Ringkas

8 Rabiul Awwal 1431H
Email : mohd naim mohd zain

SEJARAH RINGKAS

Perayaan Maulidur rasul telah diasaskan oleh kerajaan Fatimiah di Mesir. Kerajaan Fatimah telah merayakan perayaan ini secara besar-besaran. Bukan hanya hari jadi Rasulullah saw sahaja yang dirayakan, tetapi juga ahli keluarga Nabi saw seperti Zainab, Hassan, Hussain (r.a.). juga dirayakan. Bahkan mereka juga merayakan kelahiran Nabi Isa as.

Walaubagaimanapun, semua perayaan ini telah dihentikan pada tahun 488 atas perintah Perdana Menteri al-Afdal Shahindah pada ketika itu yang berpegang kuat pada sunnah seperti tercatit di dalam buku Al-Kamel, karangan Ibnu Al-Atheer. Masyarakat berhenti merayakannya sehingga Al-Ma’moon Al-Bataa’ni memegang kuasa kerajaan. Beliau telah yang memulakan kembali perayaan yang telah dihentikan sebelum itu.

Apabila Kerajaan al-Ayubbiah merampas kuasa, semua perayaan telah dihentikan. Namun begitu, masyarakat tetap merayakannya dikalangan keluarga mereka di dalam rumah. Pada Abad ke 7, Putera Muzafar Al-Deen Abi Sa’d Kawakbri Ibn Zein Ed-Deen `Ali- Ibn Tabakatikin telah mewartakan perayaan Maulid Nabi di Bandar Irbil. Beliau merupakan seorang sunni. Muzafar mengambil berat akan perayaan ini sehingga memerintahkan agar persediaan seperti mendirikan khemah, menghias khemah dan pelbagai lagi dilaksanakan seawal dan sebaik mungkin. Setiap kali selepas solat Asar, Muzafar akan menyaksikan perayaan ini di dalam khemah yang telah didirikan itu.

Perayaan diadakan pada 8 Rabiulawal dan kadang-kadang 12 Rabiulawal. Sambutannya diisikan dengan pelbagai acara antaranya membaca sejarah Nabi (s.a.w.) sehinggalah kepada menghias binatang ternakan untuk disembelih kemudian diadakan jamuan besar-besaran.

Berkata Ibnu Haajj Abu Abdullah Al-Abdari, perayaan tersebut tersebar luas di seluruh Mesir pada zaman pemerintahan Putera Muzafar ini. Beliau menentang akan perayaan yang diadakan. Banyak buku telah ditulis mengenai perayan Maulidur Rasul ini antara penulisnya ialah Ibn Dahya, meniggal dunia pada 633, Muhy Ed-Deen Ibn Al-`Arabi, meniggal di Damascus pada 683, Ibn Taghrabik, meniggal di Mesir pada 670, dan Ahmad Al-`Azli dan anaknya Muhammad, meniggal di Sebata pada 670.

Oleh kerana amalan bid’ah yang banyak ketika perayaan itu, ulama’ telah berbeza pendapat akan kebolehan merayakan Maulid Nabi ini. Pendapat pertama membolehkan perayaan ini manakala pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Antara yang membolehkan ialah As-Siyooti, Ibn Hajar Al-`Asqalaani dan Ibn Hajar Al-Haythmi. Walaupun mereka bersetuju dengan perayaan ini, mereka tetap membangkang aturcara ketika Maulid itu(pada zamannya).

HUKUM MAULID

Seperti yang telah diketahui, perayaan Maulidur Rasul ini merupakan satu perayaan yang kontroversi. Ulama’ berbeza pendapat akan kebolehan perayaan ini. Kita sebagai masyarakat awam tersepit antara dua pendapat. Yang mana perlu kita turuti. Sedangkan kedua-dua belah pihak terdiri daripada ulama’-ulama’ yang hebat dan tidak boleh ditolak lagi akan kewibawaan mereka. Di dalam artikel ini, akan dilampirkan kedua-dua belah hujah setakat mana yang mampu dikumpulkan. Melalui cara ini, kita dapat menilai sendiri yang manakah mempunyai hujah yang kuat. Dan insya Allah, kita akan berada di jalan yang benar.

HUJAH MEMBOLEHKAN MAULIDUR RASUL

Antara ulama’ yang menyokong akan Maulidur Rasul ialah Imam Jalaluddin Sayuti dan Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan.

Telah berkata Imam Jalaluddin Sayuti: "Ibadat macam itu adalah bid'ah Hasanah (bid'ah baik) yang diberi pahala mengerjakannya kerana dalam amal ibadat itu terdapat suasana membesarkan Nabi, melahirkan kesukaan dan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW yang mulia".

Dan berkata Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan: “Telah berlaku kebiasaan bahawa orang apabila mendengar kisah Nabi dilahirkan, maka ketika Nabi lahir itu mereka berdiri bersama-sama untuk meghormati dan membesarkan Nabi Muhammad saw. Berdiri itu adalah hal yang mustahsan (bai) kerana dasarnya ialah membesarkan Nabi Muhammad saw dan sesungguhnya telah mengerjakan hal serupa itu banyak dari ulama-ulama ikutan umat.”

Berkata pula Syeikh Atiah Saqr: “Saya berpendapat tidak menjadi kesalahan untuk menyambut maulid. Apatah lagi di zaman ini pemuda pemudi Islam semakin lupa dengan agama dan kemuliannya. Perlu juga diingat sambutan tersebut janganlah dicemari oleh perkara-perkara haram dan bid’ah. Seperti pergaulan antara lelaki dan wanita tanpa batas. Kita juga tidak sewajarnya menjadikan sambutan ini sebagai satu tradisi yang khusus, sehingga timbul dalam kefahaman masyarakat jika sesuatu acara tidak dilansungkan maka seseorang itu dikira telah berdosa dan melanggar syariat.”

Syeikh Yusuf Qardawi juga telah memberi komen mengenai maulid ini.

Beliau berkata(ringkasan) : “Semua telah sedia maklum bahawa sahabat-sahabat Rasulullah saw tidak merayakan hari kelahiran Rasulullah saw. Ini adalah kerana mereka telah menyaksikan secara langsung setiap gerak-geri Rasulullah saw dan seterusnya ingatan terhadap Rasulullah saw itu kekal di dalam hati dan juga ingatan. Sa’d Abi Waqas mengatakan bahawa beliau begitu ghairah untuk menceritakan mengenai Rasulullah saw kepada kanak-kanak sama sepertiman keghairahan mereka mendidik anak-anak itu Al-Quran. Oleh kerana mereka sering menceritakan sejarah perjuangan Rasulullah saw, maka tidak perlulah mereka merayakan sepertimana dirayakan Maulid ar-Rasul kini.

Walaubagaimanapun, generasi terkemudian telah mula melupakan kegemilangan sejarah Islam dan kesannya. Dengan itu, perayaan Maulid Rasul ini diadakan bertujuan untuk mengingati sejarah Islam ketika Rasulullah saw masih hidup. Tetapi malangnya, Maulid Rasul ini telah bercampur dengan amalan bid’ah yang ditentang oleh Islam. Sebenarnya, meraikan hari kelahiran nabi bermakna meraikan hari kelahiran Islam.

Maka dibolehkan meraikan Maulid nabi ini dengan syarat tidak dicampur-adukkan dengan perkara-perkara bid’ah. Tetapi sebaliknya diisi dengan ceramah yang menceritakan akan sejarah Islam.”

Berikut adalah antara dalil-dalil yang menjadi hujah bagi yang membolehkan Maulid ini:

1) Allah berfirman: “maka orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw) memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran) mereka itulah yang beruntung.” - Al-Araf: 157 Keterangan: Tujuan maulud diadakan adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad saw. Maka perayaan maulud masuk dalam umum ayat tersebut.

2) Firman Allah: “Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah.”-Ibrahim. Ayat 5 Keterangan: Al-Baihaqi di dalam “Syakbu al-Iman” daripada Ubai bin Kaab daripada Nabi saw, sesungguhnya baginda menafsirkan ‘hari-hari Allah’ ialah hari-hari nikmat dan kurniaan Allah. Al-Alusi dalam Ruh al-Ma’ani menjelaskan lagi dengan katanya “kelahiran Nabi saw merupakan nikmat yang paling besar.”

3) Bahawasanya Nabi Muhammad saw datang ke Madinah maka beliau mendapati orang-orang yahudi berpuasa pada hari Asyura iaitu hari 10 Muharram, maka Nabi bertanya kepada orang yahudi itu: “Kenapa kamu berpuasa pada hari Asyura?” Jawab mereka: “Ini adalah hari peringatan, pada hari serupa itu dikaramkan Firaun dan pada hari serupa itu Musa dibebaskan, kami berpuasa kerana bersyukur kepada Tuhan.” Maka Nabi berkata: “Kami lebih patut menghormati Musa berbanding kamu.” – [Riwayat Bukhari dan Muslim.]

Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Syarah Bukhari yang bernama Fathul Bari berkata bahawa dari hadis ini dapat dipetik hukum: - Umat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan memperingati hari-hari bersejarah, hari-hari yang dianggap besar umpamanya hari-hari maulud, mi’raj dan lain-lain. - Nabi pun memperingati hari karamnya Firaun dan bebasnya Musa dengan melakukan puasa Asyura sebagai bersyukur atas hapusnya yang batil dan tegaknya yang hak.

4) Dalam sahih Muslim daripada Abi Qatadah al-Ansari berkata: Nabi (s.a.w.) telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda bersabda: “Di hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari tersebut jugalah aku diutuskan.” Keterangan: Rasul saw menegaskan kelebihan hari kelahirannya berbanding hari-hari lain. Oleh itu setiap mukmin sewajarnya berlumba-lumba beramal dan bersyukur dengan kelahiran baginda saw yang membawa rahmat kepada seluruh alam.

HUJAH MENENTANG MAULIDUR RASUL

Berikut antara pendapat yang menentang bersertakan hujah mereka:

1) Nabi Muhammad saw tidak pernah merayakan atau menyuruh umatnya untuk merayakan hari kelahirannya. Nabi saw telah menekankan agar jangan memperbesarkannya sepertimana orang kristian memperbesarkan Nabi Isa as. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari:

Baginda bersabda, “Jangan memperbesarkan mengenai aku seperti Kristian memperbesarkan mengenai anak Maryam. Aku hanyalah hamba, jadi katakanlah, ‘hamba Allah dan pesuruh Nya.”(Au Qoma Qol)

Apa yang telah disuruh Rasulullah saw hanyalah menyuruh umatnya menjadikan hari kelahirannya satu hari untuk beribadat yang mana berbeza dengan perayaan. Bertepatanlah dengan hadis di bawah:

Dalam sahih Muslim daripada Abi Qatadah al-Ansari berkata: Nabi (s.a.w.) telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda bersabda: “Di hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari tersebut jugalah aku diutuskan.”

“…Dan hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan , kerana setiap yang diada-adakan itu adalah bid’ah , dan setiap bid’ah itu adalah sesat “ . [Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud]

2) Para sahabat Rasulullah dan juga umat Rasulullah saw pada 3 abad kemudian tidak pernah merayakannya walaupun merekalah orang yang lebih mencintai Rasulullah saw lebih dari umat terkemudian. .

Hadis Imran bin Husain r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya yang terbaik dari kalangan kamu ialah sezaman denganku, kemudian orang yang hidup selepas zaman aku, setelah itu orang yang hidup selepas mereka. Imran berkata: Aku tidak mengetahui kenapakah Rasulullah s.a.w menyebut selepas kurunnya sebanyak dua atau tiga kali. Selepas itu datang satu kaum yang di minta memberi penyaksian tetapi tidak di beri penyaksian, yang berkhianat sehingga tidak boleh dipercayai, yang suka bernazar tetapi tidak melaksanakannya dan sukakan kemewahan. Perayaan Maulid Nabi datang beberapa abad kemudian yang mana ciri-ciri Agama Islam yang sebenar sudah hilang dan bid’ah berleluasa.

3) Allah berfirman di dalam Al-Quran:

Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "
Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. 3:31-32)

Ayat di atas menerangkan cara menunjukkan kasih sayang yang sebenar yang patut dilakukan kepada Rasulullah saw. Ayat yang pertama di atas menjelaskan bahawa cinta itu hanyalah pengakuan, tetapi buktinya ialah menuruti apa yang Rasulullah saw bawakan. Manakla ayat kedua menekankan kepentingan dalam menuruti kehendak Allah dan Rasul Nya. Allah menyudahi ayat di atas dengan ancaman yang keras bahawa sesiapa yang tidak mahu mentaati adalah kafir dan Allah tidak mencintai orang kafir.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. (QS. 5:3)

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 33:21)

4) Kata-kata sahabat Rasulullah saw:

Huzaufah Ibnu Al-Yamaan ra berkata : "Setiap ibadah yg tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw, maka janganlah melakukannya"

Dan berkata Ibnu Mas'ud :"Ikutlah (sunnah) dan jangan menambah, dan telah cukup bagi kamu - perbuatan yg lama (kekal dengan cara lama)"

Rujukan: www.islam-qa. com
www.islamonline. com
http://www.surau. ladang.net/
http://islam. tc/ask-imam/ index.php www.bicaramuslim. com
Artikel ‘The Milaad-A Caution against Innovation’ oleh Sheikh `Abdul `Aziz bin `Abdullaah bin Baaz Tafsir Al-Quran Pimpinan Ar-Rahman

Saturday, February 20, 2010

Abu Bakar As Shiddik : aku bukan yang terbaik

Jarjani Usman/Serambi Indonesia.

“Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan yang terbaik diantara kalian. Oleh karena itu, jika aku benar bantulah aku dan jika aku berbuat salah tegurlah (luruskanlah) aku” (Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.).

Itulah bunyi pidato Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. ketika diangkat menjadi Khalifah. Isi pidato tersebut menunjukkan bahwa Abu Bakar menganut sistem pemerintahan dengan manajemen terbuka. Dalam manajemen terbuka, berbagai masukan, apalagi yang sifatnya membangun atau memberi dampak baik, akan ditampung.

Meskipun banyak kebaikannnya, manajemen seperti ini resikonya tidak sedikit. Sebab, dalam memberi masukan, tidak semua orang mampu melakukannya dengan cara-cara yang damai sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur’an. Disebutkan dalam kitab suci itu, kalau memberi peringatan, perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah. Samasekali tidak dianjurkan melaksanakan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa memicu terjadinya kekerasan dan memusnahkan persatuan umat, meskipun tidak sedikit orang melakukannya, sengaja atau tidak. Apalagi, hal-hal seperti itu biasanya menyisakan dendam, yang seringkali berkepanjangan.

Lebih beresiko lagi kalau orang-orang yang diberi masukan kurang siap untuk menerimanya, apalagi yang disampaikan oleh orang-orang yang beragam latar belakang pendidikan dan wataknya. Perlu kesiapan dalam bentuk kesabaran yang sangat tinggi.

Kalau mengikuti isi pidato Abu Bakar itu sekarang ini, kiranya perlu keterbukaan dari dua pihak yang menyampaikan dan menerima masukan. Ketika menyampaikan masukan, jangan berharap akan ada penampung yang sekelas Abu Bakar. Dalam menerima masukan, juga jangan berharap semua orang yang menyampaikannya memiliki latar belakang pengetahuan yang sama baiknya.

Wednesday, February 17, 2010

Kekuatan Ukhuwah Islamiah

oleh Prof. Dr. Ahmad Abdul Hadi Syahin

Ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam) adalah satu dari tiga unsur kekuatan yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah, yaitu pertama, kekuatan iman dan aqidah. Kedua, kekuatan ukhuwah dan ikatan hati. Dan ketiga, kekuatan kepemimpinan dan senjata.

Dengan tiga kekuatan ini, Rasulullah Saw. membangun masyarakat ideal, memperluas Islam, mengangkat tinggi bendera tauhid, dan mengeksiskan umat Islam atas muka dunia kurang dari setengah abad.

Pada abad ke-15 Hijriah ini, kita berusaha memperbaharui kekuatan ukhuwah ini, karena ukhuwah memiliki pengaruh kuat dan aktif dalam proses mengembalikan kejayaan umat Islam.

Kedudukan Ukhuwah dalam Islam

Ukhuwah Islamiah adalah nikmat Allah, anugerah suci, dan pancaran cahaya rabbani yang Allah persembahkan untuk hamba-hamba-Nya yang ikhlas dan pilihan. Allahlah yang menciptakannya. Allah berfirman,

﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

"...Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara..." (QS: Ali Imran: 103).

Ukhuwah adalah pemberian Allah. Ia berfirman,

﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾

"...Walaupun kamu membelanjakan semua (kakayaan) yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka... (QS: Al-Anfal: 63)"

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾

"...Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu." (QS: Ali Imran: 103).

Selain nikmat dan pemberian, ukhuwah juga kelembutan, cinta, dan kasih sayang. Rasulullah Saw. bersabda,

"مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهم، كمثل الجسدِ الواحدِ، إذا اشتكى منه عضوٌ، تداعى له سائرُ الأعضاء بالسهر والحمى"

"Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam kelembutan dan kasih sayang, bagaikan satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh bagian tubuh lainnya turut merasakannya." (HR. Imam Muslim).

Ukhuwah juga membangun umat yang kokoh. Ia adalah bangunan maknawi yang mampu menyatukan masyarakat manapun. Ia lebih kuat dari bangunan materi, yang suatu saat bisa saja hancur diterpa badai atau ditelan masa. Sedangkan bangunan ukhuwah Islamiah akat tetap kokoh. Rasulullah Saw. bersabda,

"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"

"Mukmin satu sama lainnya bagaikan bangunan yang sebagiannya mengokohkan bagian lainnya." (HR. Imam Bukhari).

Ukhuwan tak bisa dibeli dengan uang atau sekedar kata-kata. Tapi ia diperoleh dari penyatuan antara jiwa dan jiwa, ikatan hati dan hati. Dan ukhuwah merupakan karakteristik istimewa dari seorang mukmin yang saleh. Rasulullah Saw. bersabda,

"المؤمن إلف مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف"

"Seorang mukmin itu hidup rukun. Tak ada kebaikan bagi yang tidak hidup rukun dan harmonis."


Dan ukhuwah Islamiah ini diikat oleh iman dan taqwa. Iman juga diikat dengan ukhuwah. Allah berfirman,

﴿إنما المؤمنون إخوة﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. (QS: Al-Hujurat: 10)."

Artinya, mukmin itu pasti bersaudara. Dan tidak ada persaudaraan kecuali dengan keimanan. Jika Anda melihat ada yang bersaudara bukan karena iman, maka ketahuilah itu adalah persaudaraan dusta. Tidak memiliki akar dan tidak memiliki buah. Jika Anda melihat iman tanpa persaudaraan, maka itu adalah iman yang tidak sempurna, belum mencapai derajat yang diinginkan, bahkan bisa berakhir dengan permusuhan. Allah berfirman,

﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾

"Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa." (QS: Al-Zukhruf: 67).

Keutamaan Ukhuwah Islamiah

Dari ukhuwah Islamiah lahir banyak keutamaan, pahala, berpengaruh positif pada masyarakat dalam menyatukan hati, menyamakan kata, dan merapatkan barisan. Orang-orang yang terikat dengan ukhuwah Islamiah memiliki banyak keutamaan, diantaranya:

1. Mereka merasakan manisnya iman. Sedangkan selain mereka, tidak merasakannya. Rasulullah Saw. bersabda,

"ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار"

"Ada tiga golongan yang dapat merasakan manisnya iman: orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari mencintai dirinya sendiri, mencintai seseorang karena Allah, dan ia benci kembali pada kekafiran sebagaimana ia benci jika ia dicampakkan ke dalam api neraka." (HR. Imam Bukhari).

2. Mereka berada di bawah naungan cinta Allah, dilindungi Arasy Al-Rahman. Di akhirat Allah berfirman,

"أين المُتحابُّون بجلالي، اليومُ أُظِلُّهم في ظلي يوم لا ظلَّ إلا ظِلي"

"Di mana orang-orang yang saling mencintai karena-Ku, maka hari ini aku akan menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naunganku." (HR. Imam Muslim).

Rasulullah Saw. bersabda,

"إن رجلاً زار أخًا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فلما أتى عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية، قال: هل لك من نعمة تَرُبُّها عليه؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله تعالى، قال: فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبَّك كما أحببْتَه فيه"

"Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Di tengah perjalanan, Allah mengutus malaikat-Nya. Ketika berjumpa, malaikat bertanya, "Mau kemana?" Orang tersebut menjawab, "Saya mau mengunjungi saudara di desa ini." Malaikat bertanya, "Apakah kau ingin mendapatkan sesuatu keuntungan darinya?" Ia menjawab, "Tidak. Aku mengunjunginya hanya karena aku mencintainya karena Allah." Malaikat pun berkata, "Sungguh utusan Allah yang diutus padamu memberi kabar untukmu, bahwa Allah telah mencintaimu, sebagaimana kau mencintai saudaramu karena-Nya." (HR. Imam Muslim).

3. Mereka adalah ahli surga di akhirat kelak. Rasulullah Saw. bersabda,

"من عاد مريضًا، أو زار أخًا له في الله؛ ناداه منادٍ بأنْ طِبْتَ وطاب مَمْشاكَ، وتبوَّأتَ من الجنةِ مَنْزِلاً"

"Barangsiapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, 'Berbahagialah kamu, berbahagialah dengan perjalananmu, dan kamu telah mendapatkan salah satu tempat di surga." (HR. Imam Al-Tirmizi).

Rasulullah Saw. bersabda,

"إن حول العرشِ مَنابِرَ من نورٍ، عليها قومٌ لِبَاسُهم نورٌ، ووجوهُهم نورٌ، ليسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ، يَغبِطُهم النبيُّونَ والشهداءُ". فقالوا: انعَتْهم لنا يا رسول الله. قال: "هم المتحابُّون في الله، والمتآخون في الله، والمُتزاوِرُون في الله" الحديث أخرجه الحافظ العراقي في تخريجه للإحياء وقال: رجاله ثقات (2/198) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

"Sesungguhnya di sekitar arasy Allah ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada kaum yang berpakaian cahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka bukanlah para nabi dan bukan juga para syuhada. Dan para nabi dan syuhada cemburu pada mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah." Para sahabat bertanya, "Beritahukanlah sifat mereka wahai Rasulallah. Maka Rasul bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah." (Hadis yang ditakhrij Al-Hafiz Al-Iraqi, ia mengatakan, para perawinya tsiqat).

4. Bersaudara karena Allah adalah amal mulia dan mendekatkan hamba dengan Allah.

وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، فقال: "أن تحب لله وتبغض لله...". قيل: وماذا يا رسول الله؟ فقال: "وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك"

Rasul pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi, beliau bersabda, "...Hendaklah kamu mencinta dan membenci karena Allah..." Kemudian Rasul ditanya lagi, "Selain itu apa wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, dan hendaklah kamu membenci bagi orang lain sebagaimana kamu membenci bagi dirimu sendiri." (HR. Imam Al-Munziri).

5. Diampunkan Dosa. Rasulullah Saw. bersabda,

"إذا التقى المسلمان فتصافحا، غابت ذنوبهم من بين أيديهما كما تَسَاقَطُ عن الشجرة

"Jika dua orang Muslim bertemu dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka, bagai berjatuhan dari pohon." (Hadis yang ditkhrij oleh Al-Imam Al-Iraqi, sanadnya dha'if).

Syarat dan Hak Ukhuwah

1. Hendaknya bersaudara untuk mencari keridhaan Allah, bukan kepentingan atau berbagai tujuan duniawi. Tujuannya ridha Allah, mengokohkan internal umat Islam, berdiri tegar di hadapan konspirasi pemikiran dan militer yang menghujam agama dan akidah umat. Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya..." (HR. Imam Bukhari).

2. Hendaknya saling tolong-menolong dalam keadaan suka dan duka, senang atau tidak, mudah maupun susah. Rasul bersabda, "Muslim adalah saudara muslim, ia tidak mendhaliminya dan tidak menghinanya... tidak boleh seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari tiga hari, di mana yang satu berpaling dari yang lain, dan yang lain juga berpaling darinya. Maka yang terbaik dari mereka adalah yang memulai mengucapkan salam." (HR. Imam Muslim).

3. Memenuhi hak umum dalam ukhuwah Islamiah. Rasul bersabda,

"حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيه سلَّم عليه، وإذا عطس أن يشمِّته، وإذا مرض أن يعُوده، وإذا مات أن يشيعه، وإذا أقسم عليه أن يبرَّه، وإذا دعاك فأجِبْه"

"Hak muslim atas muslim lainnya ada enam, yaitu jika berjumpa ia memberi salam, jika bersin ia mendoakannya, jika sakit ia menjenguknya, jika meninggal ia mengikuti jenazahnya, jika bersumpah ia melaksanakannya." (HR. Imam Muslim).

Contoh Penerapan Ukhuwah Islamiah

1. Rasul mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, antara Aus dan Khazraj. Saat itu Rasul menggenggamkan tangan dua orang, seorang dari Muhajirin dan seorang lagi dari Anshar. Rasul berkata pada mereka, "Bersaudaralah karena Allah dua-dua."

Maka Rasulullah mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Saat itu, Sa'ad langsung menawarkan setengah hartanya kepada Abdurrahman, memberikan salah satu dari dua rumahnya. Bahkan ia siap menceraikan salah satu istrinya supaya bisa dinikahi oleh Abdurrahman.

Pemuliaan keimanan kaum Anshar ini diterima kaum Muhajirin dengan keimanan pula, sehingga Abdurrahman bin Auf berkata, "Biarkanlah harta, rumah, dan istrimu bersamamu. Tunjukkanlah aku pasar." Maka Abdurrahman meminjam uang dari Sa'ad, sehingga Allah membukakan pintu-pintu rizki baginya, sehingga Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat kaya.

Allah berfirman, "Bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madiah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah pada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang-orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang diperlihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS: Al-Hasyr: 8-9).

2. Setelah perang Badar, kaum Muslimin menawan 70 orang musyrikin. Salah seorang dari kaum musyrik itu bernama Aziz, saudara kandungnya sahabat Rasul bernama Mus'ab bin Umair.

Ketika Mus'ab melihat saudara kandungnya, ia berkata pada saudaranya yang muslim, "Kuatkanlah ikatannya. Mintalah uang darinya sesukamu, karena ibunya memiliki banyak uang." Dengan terkejut Aziz berkata, "Apakah seperti ini wasiatmu atas saudaramu?" Mus'ab berkata, "Kamu bukan saudaraku, akan tetapi dia (sambil menunjuk seorang Muslim)." Ini menunjukkan bahwa ukhuwah atas dasar agama lebih kuat dari hubungan darah.

3. Pernah seorang sahabat Rasulullah memberikan segelas air kepada salah satu teman-temannya yang sedang mengembala kambing. Temannya tersebut memberikan air kepada teman kedua. Yang kedua memberikan kepada yang ketiga. Begitulah seterusnya, hingga air tersebut kembali pada yang memberikan air pertama kali, setelah tujuh kali air itu berpindahan tangan.

4. Salah seorang sahabat Rasul bernama Masruq memiliki hutang yang banyak. Namun karena saudaranya bernama Khaitsamah juga berhutang, maka Masruq membayar hutang Khaitsamah tanpa sepengetahuannya. Sedangkan Khaitsamah, mengetahui saudaranya masruq memiliki hutang yang banyak, ia pun membayarnya tanpa sepengetahuannya Masruq.

Semoga Allah menjadikan kita saling bersaudara karena-Nya

Thursday, February 11, 2010

HUKUM MENYAMBUT HARI VALENTINE

Oleh Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

Tarikh 14hb Februari merupakan hari yang dianggap keramat oleh pasangan-pasangan yang sedang berkasih. Hari yang dikenali sebagai Valentine’s Day atau Hari Memperingati Kekasih dianggap sebagai satu masa untuk mengisytiharkan ketulusan cinta kepada pasangan masing-masing. Maka pada 14hb Februari pasangan-pasangan kekasih ini akan memakai pakaian-pakaian yang terbaik dan sebaiknya hendaklah ia berwarna merah, bertukar-tukar hadiah dan seeloknya adalah bunga ros berwarna merah. Pasangan-pasangan kekasih ini juga akan bercanda di merata-rata tempat sehingga terjadilah adengan-adengan maksiat yang bertentangan dengan syarak demi untuk membuktikan kasih dan sayang mereka yang tidak ternilai harganya.

Saban tahun juga para ulamak mengingatkan kepada umat Islam agar menghindari menyambut Hari Valentine ini namun ianya seperti menuang air ke daun keladi. Oleh itu penulis melihat begitu pentingnya untuk mengupas sejarah sambutan Hari Valentine ini agar ianya dapat menyedarkan muda-mudi kita yang hanyut di lautan cinta bahawa ianya adalah sambutan yang berkaitan dengan agama Rom Kuno dan juga Kristian. Hari Valentine tidak ada kena-mengena dengan umat Islam malah hukum menyambutnya adalah haram.

SEJARAH SAMBUTAN HARI VALENTINE

Bila kita membicarakan tentang sejarah sambutan hari Valentine maka kita akan dapati bahawa terdapat 4 pendapat berkaitan dengannya.

Ø Pendapat pertama mengaitkannya dengan pesta sambutan kaum Rom kuno sebelum kedatangan agama Kristian yang dinamakan Lupercalia. Lupercalia merupakan upacara penyucian diri yang berlangsung dari 13hb hingga 18hb Februari. Dua hari pertama mereka menyembah dewi cinta bagi kaum Rom kuno yang bernama Juno Februata. Pada hari ini para pemuda Rom memilih nama-nama gadis-gadis yang menjadi pilihan mereka lalu dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Setiap pemuda tersebut kemudiannya akan mencabut nama tersebut dari dalam kotak itu secara rawak. Nama gadis yang tertera di dalam kertas tersebut akan menjadi pasangan yang akan menjadi objek hiburan seksnya selama setahun. Pada 15 Februari, mereka meminta perlindungan dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Pada hari ini mereka akan menyembelih seekor anjing dan kambing. Kemudian mereka akan memilih 2 pemuda Rom yang dianggap paling gagah untuk menyapukan darah binatang tersebut ke badan mereka lalu mencucinya pula dengan susu. Setelah itu akan di adakan perarakan besar-besaran yang diketuai 2 pemuda tersebut dan mereka berdua akan memukul orang ramai yang berada di laluan mereka dengan kulit binatang dan para wanita akan berebut-rebut untuk menerima pukulan tersebut kerana mereka beranggapan ianya akan menambahkan kesuburan mereka.

Ø Pendapat kedua mengaitkannya dengan kematian paderi St. Valentine ketika pemerintahan Raja Rom yang bernama Claudius II. Terdapat 2 versi cerita berkaitan dengan St. Valentine ini.

Versi pertama. Pada masa pemerintahan Claudius II, kerajaan Rom yang menyembah dewa-dewi amat memusuhi penganut agama Kristian dan para mubaligh Kristian telah dipenjara serta disiksa. St. Valentine sebagai seorang yang tegar menganut agama Kristian dan aktif menyebarkan ajaran tersebut turut dipenjarakan oleh Cladius II. Dikhabarkan St. Valentine walaupun dipenjarakan, beliau tetap mengajar dan menyebarkan agama tersebut di kalangan banduan-banduan penjara di samping membantu tawanan-tawanan penjara meloloskan diri dari penjara. Kegiatan ini telah diketahui oleh Cladius II dan beliau memerintahkan St. Valentine diseksa dan akhirnya dihukum bunuh pada 14 Februari. Pengorban yang dilakukan oleh St Valentine ini dianggap oleh penganut Kristian sebagai satu pengorbanan yang besar demi kecintaan beliau terhadap agamanya. Malah St. Valentine disamakan dengan Jesus yang dianggap oleh penganut Kristian mati kerana menebus dosa yang dilakukan oleh kaumnya. Dikatakan juga bahawa ketika di dalam penjara, beliau telah jatuh cinta dengan anak salah seorang pegawai penjara dan di akhir hayatnya sebelum dibunuh, beliau sempat menulis sepucuk surat cinta kepada gadis tersebut yang bertandatangan ‘From your Valentine’ (Daripada Valentinemu). Maka orang-orang Kristian mengambil sempena 14 Februari itu untuk meraikan hari kasih sayang demi memperingati hari kematian paderi mereka St. Valentine.

Versi kedua. Claudius II beranggapan bahawa anggota tentera yang muda dan masih bujang adalah lebih tabah dan kuat ketika berada di medan peperangan berbanding dengan mereka yang telah berkahwin. Justeru itu Cladius II menghalang para pemuda dari berkahwin. Namun demikian St.Valentine menentangnya dengan keras dan beliau telah melakukan upacara pernikahan terhadap para pemuda-pemuda Rom secara sulit. Aktiviti St. Valentine ini akhirnya dapat diketahui oleh Cladius II lalu beliau mengarahkan St. Valentine ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari 269 M.

Ø Pendapat ketiga. Ia dirayakan sempena kejatuhan Kerajaan Islam Andalusia di Sepanyol. St. Valentine merupakan individu yang telah memainkan peranan penting dalam usaha menjatuhkan kerajaan Islam pada masa itu. Disebabkan sumbangan beliau itu, St. Valentine dianggap sebagai kekasih rakyat. 14 Februari 1492 merupakan tarikh kejatuhan Islam di Sepanyol dan dianggap pada hari itu hari kasih sayang kerana mereka menganggap Islam adalah agama yang zalim.

Ø Pendapat keempat. menyatakan sambutan hari Valentine ini bersempena dengan sifat burung yang musim mengawan burung yang jatuh pada 14hb Februari. Ini merupakan pendapat tradisi orang Inggeris.

Disini kita dapat melihat dengan jelas bahawa asal-usul sambutan Hari Valentine ini tidak ada hubung-kaitnya dengan budaya serta agama bagi umat Islam.

Hukum Menyambut Hari Valentine

Sebagaimana yang telah termaktub di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dan disepakati oleh generasi awal umat Islam hari kebesaran bagi umat Islam yang mana disyariatkan bagi kita menyambutnya hanyalah Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Ini sebagaimana yang firman Allah S.W.T.:

Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu; dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia kepada agama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus. – al-Hajj : 67

Anas bin Malik r.a berkata: Nabi s.a.w pernah datang ke Madinah sedangkan penduduknya memiliki dua hari raya. Pada kedua-duanya mereka bermain-main (bergembira) di masa jahiliah. Lalu baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua-duanya bagi kamu semua dengan dua hari yang lebih baik, iaitu hari raya Aidiladha dan Aidilfitri.” - Hadis riwayat al-Nasaai, no: 959.

Oleh itu hendaklah umat Islam hanya membataskan diri dengan menyambut hari-hari perayaan yang diiktiraf oleh Allah dan Rasul-Nya khusus untuk umat Islam. Setelah berakhir zaman salafussoleh iaitu 3 kurun terbaik bagi umat Islam, pelbagai hari perayaan telah ditambah ke dalam kalendar umat Islam seperti Mawlid al-Rasul, Israk Mikraj, Maal Hijrah, Nuzul al-Qur’an dan lain-lain lagi. Namun demikian apa yang mendukacitakan adalah umat Islam pada zaman kini telah mula merayakan hari-hari perayaan yang langsung tidak berkaitan dengan umat Islam malah ianya berasal dari budaya serta agama golongan yang ingkar kepada perintah Allah S.W.T. seperti sambutan Tahun Baru Masehi, Hari Halloween dan juga Hari Valentine yang sedang kita perbincangkan ini. Terdapat larangan daripada baginda s.a.w. untuk meniru budaya orang bukan Islam dan bagi mereka yang meniru budaya seperti ini ditakuti mereka akan tergolong bersama dalam golongan tersebut. Sabdanya: Barangsiapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. - Hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis no: 3512.

Tambahan pula sambutan Hari Valentine ini merupakan satu upacara yang berhubung-kait dengan agama Rom Kuno dan juga Kristian sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelum ini. Justeru itu bagi mereka yang menyambut hari tersebut ditakuti dia tergolong dalam ke dua golongan tersebut sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. di atas. Apabila seseorang itu merayakannya bermaksud untuk mengenang kembali peristiwa kematian St. Valentine maka tidak disangsikan lagi bahawa perbuatan tersebut boleh menyebabkan pelakunya terkeluar dari agama Islam. Apabila dia tidak bermaksud sedemikian dan menyambut Hari Valentine sekadar untuk bersuka-ria maka dia sebenarnya telah melakukan suatu kemungkaran yang besar kerana sambutan hari tersebut menyerupai perbuatan golongan yang durhaka kepada Allah S.W.T.. Tambahan pula sambutan Hari Valentine ini turut diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syarak seperti pergaulan bebas diantara lelaki dan perempuan, membuang masa dengan berpeleseran ke tempat-tempat yang tak tentu hala malah mencurigakan dan membazir wang dengan memberi hadiah yang mahal-mahal. Tentang hukum menyambut Hari Valentine, Syaikh al-‘Utsaimin berkata: “Maka bila dalam merayakan Hari Valentine tersebut bermaksud untuk mengenangkan kembali St. Valentine, maka tidak diragukan bahawa orang itu telah kafir. Dan jika tidak bermaksud begitu namun sekadar ikut-ikutan kepada orang lain, maka orang itu telah melaksanakan dosa besar.”

Tidak dapat dinafikan pergaulan bebas ketika sambutan Hari Valentine ini membuka pintu perzinaan sedangkan Allah s.w.t. memerintahkan kita untuk menutup segala ruang yang boleh menyebabkan terjadinya perzinaan. Firman-Nya: Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan). – al-Israa’ : 32

Sebagaimana yang telah dilaporkan dalam akhbar Utusan Malaysia pada 10 Februari 2007, Pengasas Pusat Kebahagiaan Wanita dan Remaja (Kewaja), Yahaya Mohamed Yusof telah menegaskan bahawa kes remaja hamil anak luar nikah meningkat pada akhir Februari dan awal Mac. Beliau berkata: “Sebahagian besar remaja yang ditempatkan di Kewaja mengadu mereka lupa diri ketika menyambut Hari Memperingati Kekasih atau Valentine’s Day. Mereka keluar berpasangan dan berpesta sehingga larut malam, kemudian mengambil pil khayal hingga tidak sedar terlanjur lalu hamil.”

Harus kita ingat bahawa golongan yang memusuhi Islam, akan sentiasa berusaha menanamkan benih-benih kesesatan dalam jiwa umat Islam supaya mereka jauh dari jalan yang lurus lagi diredhai Allah S.W.T.. Firman-Nya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar)". –Al-Baqarah (2) : 120

Oleh itu mereka mempopularkan sambutan Hari Valentine ini di negara-negara Islam dan menampakkan sambutannya sebagai satu perkara yang begitu romantis serta indah bagi pasangan-pasangan yang ingin membuktikan perasaan cinta mereka. Inilah sebenarnya sikap syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyadur perbuatan maksiat agar kelihatan seperti satu perkara yang baik dan diamalkan oleh manusia tanpa rasa berdosa. Firman-Nya Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaMu yang dibersihkan dari sebarang syirik". – al-Hijr (15) : 39-40

Bersandarkan kepada hujah-hujah di atas maka para ulamak telah merumuskan bahawa sambutan Hari Valentine adalah diharamkan bagi seluruh umat Islam. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-71 yang bersidang pada 22 hingga 24 November 2005 memutuskan: “Bahawa amalan merayakan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam. Oleh itu amalan meraikan Hari Kekasih tidak digalakkan oleh agama Islam”.

Justeru itu hendaklah pihak berwajib mengambil tindakan sewajarnya untuk menghalang budaya golongan yang ingkar kepada Allah ini dari diamalkan oleh umat Islam di Malaysia. Media Massa sepatutnya dihalang dari memasyhurkan sambutan Hari Valentine ini kepada umat Islam. Sebagai gantian media massa perlu digunakan untuk menyebarkan fatwa-fatwa para ulamak yang mengharamkan sambutan Hari Valentine.

Wednesday, February 10, 2010

Efek Kartun Penghinaan Nabi Muhammad, Pemeluk Islam Di Denmark Meningkat Pesat

Perhatian pada Islam di Denmark, negara yang memicu reaksi dari jutaan Muslim di seluruh dunia, terus meningkat. Apa yang menyebabkannya?

Menurut studi yang dilakukan oleh University of Copenhagen, hal ini terjadi setelah publikasi kartun yang kontroversial pada tahun 2005. Berdasarkan studi tersebut, peristiwa itu melahirkan fenomena baru yang mengejutkan di mana banyak penduduk asli Denmark memeluk Islam.

Seperti diketahui, insiden itu adalah kartun menghina Nabi saw. Tujuannya adalah untuk menjauhkan masyarakat Eropa terhadap Islam, sebaliknya, hal itu ternyata menyebabkan minat yang besar bangsa Eropa pada agama Islam.

University of Copenhagen membuat laporan yang berisi 69 halaman, menjelaskan hasil studi mereka. Laporan ini telah diserahkan kepada kantor-kantor pemerintah sementara isinya belum diungkapkan kepada pers. Hanya, beberapa politisi Denmark menilai bahwa orang-orang yang masuk Islam adalah mereka yang stres dan frustrasi.

University of Copenhagen sendiri memprakarsai studi mereka karena kontroversi yang terjadi tahun lalu tentang pelarangan jilbab di Denmark.

Studi ini juga menerima banyak masukan dari berbagai media di Denmark, terutama beberapa surat kabar nasionalnya. Dan yang terbesar dan paling terpukul adalah Jilan Posten, surat kabar bahwa yang menerbitkan kartun menghina Nabi Muhammad saw tersebut. (sa/sbb/poj)

Retaknya Dinding Masjid Al-Aqsha

Apakah Masjid Al-Aqsha sekarang hanya tinggal menunggu roboh saja? Dari hari ke hari, menurut laporan Quds Press pada hari Selasa, dinding-dinding Al-Aqsha semakin retak, terutama di dinding sebelah utara. Quds Press menggambarkan situasi ini dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang “serius.”

Aqsha landasan untuk abadi dan warisan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk tempat suci Islam di Palestina mengungkapkan bahwa retakan besar terlihat di dinding utara Masjid Aqsha.

Apa penyebab retakan itu? Para analis dan pakar menyatakan bahwa retakan itu hasil dari terus berlanjutnya penggalian yang dilakukan oleh Israel di dekat dinding, terutama di bawah sekolah Omari, yang terletak di dalam zona mesjid.

Quds Press menggarisbawahi bahwa penggalian Israel sebenarnya lebih dari apa yang telah ditemukan sejauh ini, dan juga memperingatkan bahwa kelanjutan dari penggalian Israel telah menimbulkan ancaman langsung terhadap masjid, dan cepat atau lambat akan mempengaruhi keberadaannya.

Meskipun demikian, Quds bersumpah akan mengekspos praktik-praktik Israel terhadap Masjid. Sedangkan untuk memperbaiki masjid bukan sesuatu yang mudah seperti misalnya di Indonesia yang sering kali mendapatkan bantuan pendirian masjid dari negara-negara Arab. (sa/pic)

Tuesday, February 02, 2010

"Aku Tersentuh dengan Toleransi yang Diajarkan Islam"

Zarif Aarif adalah nama Islamnya sekarang. Pria Australia yang dibesarkan dalam keluarga yang menganut agama Kristen memutuskan masuk Islam karena begitu terkesan dengan toleransi yang diajarkan Islam terhadap penganut agama lain.

Ia pertama kali mengenal Islam saat remaja ketika berkunjung ke Maroko dan ke Granada sebuah kota di distrik Andalusia, Spanyol. Di Maroko, Aarif terpesona melihat seni budaya Islam dan ikut merasakan atmosfir budaya islami dalam kehidupan sehari-hari penduduk negeri itu. Di Alhambra ia menyaksikan pemandangan berupa arsitektur bangsa Moor dalam wujud perkebunan yang di bagian dibawahnya mengalir sungai-sungai. Pemandangan yang membuatnya tersentuh dan kagum. Di masa kecilnya dulu, Aarif lebih senang berayun-ayun di tali lonceng gereka sambil berteriak-teriak menirukan Tarzan daripada ikut latihan paduan suara gereja. Ia selalu punya alasan untuk menghindari Tuhan dan tidak ikut kebaktian di gereja. Tapi di suatu pagi, 16 tahun kemudian, entah mengapa ia memutuskan untuk pergi ke gereja. Beberapa bulan kemudian, ia seperti benar-benar menjadi seorang Kristiani dan beberapa tahun kemudian ia mendaftarkan diri ke sebuah perguruan tinggi ternama di Tabor untuk meraih gelar sarjana di bidang Alkitab.

Di sanalah ia mulai menemukan desas-desus yang selama ini beredar di kalangan orang-orang Kristen, yang menurutnya kadang melecehkan dan ia tidak yakin informasi yang didengarnya benar. Tapi informasi itu juga ia dengar dari para pemasok buku ke toko yang ia kelola. "Sejarah Kristen menjadi pembuka mata saya bahwa apa yang terjadi selama dan sesudah perang Salib benar-benar menggangu para penganut agama ini," ujarnya.

Beberapa tahun kemudian, Aarif mulai meninggalkan ibadah formalnya karena ia tidak sepakat dengan doktrin yang menempatkan Tuhan dalam kerangka yang dibatasi oleh definisi-definisi. Ia juga menilai organisasi Kristen lebih condong berpolitik dan menonjolkan diri, dibandingkan sebagai wakil sebuah agama. Ia akhirnya memutuskan keluar dari agama Kristen.

Beberapa tahun setelah itu, Aarif sempat tinggal beberapa waktu di Jeddah dan Riyadh karena mengerjakan proyek sebuah perusahaan investasi. Meski sudah tidak pernah ke gereja lagi, ia masih memiliki keyakinan terhadap agama Kristen dan ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Ia ingin tahu perbedaan antara Kristen dan Islam.

Suatu hari, Aarif pergi ke sebuah toko buku Islam di dekat hotelnya menginap dan membeli beberapa buku literatur tentang Islam. "Kemudian saya bertanya pada penunjuk jalan saya selama di Saudi, namanya Mahmoud atau Muhammad, saya lupa, dimana saya bisa mendapatkan Al-Quran," kenang Aarif. Pemandunya memberikan rekomendasi terjemahan Al-Quran yang bagus dan malam itu Aarif mulai membaca dan berdoa agar memberikan bimbingan padanya saat membaca terjemahan Al-Quran. Ayat-ayat pertama yang ia baca adalah tentang para ahli kitab-umat Kristiani dan Yahudi-yang menjadi bagian dari umat Allah. Ayat-ayat itu membuka matanya akan sebuah agama yang mengajarkan toleransi bahkan terhadap keyakinan yang bertentangan dengannya.

Tujuh tahun kemudian Aarif bertemu dengan seorang Muslimah asal Indonesia. Mereka saling berkirim surat dan berdiskusi lewat internet. "Pada saat itu, saya melihat lebih ke dalam Islam, dan apa yang mungkin berarti buat saya secara pribadil Saya lalu mengunjungi Indonesia; kami bertemu lagi dan berbicara tentang masa depan. Saya melamarnya dan ia menerima," tutur Aarif.

Ia lalu mengurus dokumen-dokumen resmi untuk menikah di Australia. Saat itu Aarif belum masuk Islam, tapi ia sangat menghormati keyakinan isterinya. Hingga pada titik tertentu ia merasa perbedaan agama tidak membuat nyaman pernikahannya.

"Saya berpikir dan merenung. Mengajukan banyak pertanyaan dan berdoa selama berbulan-bulan sampai saya merasakan kedamaian dalam hati saya tentang jalan yang akan saya ambil," ungkap Aarif.

"Sungguh, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak memeluk Islam. Saya akui saya bukan tipikal orang yang rajin ibadah, tapi saya pikir kemalasan itu bisa dihilangkan dengan kemauan dan tekad," sambungnya.

Saya pun berkomitmen dan mulai belajar salat. Saya kemudian pergi ke masjid di Perth, bicara dengan imam disana dan mengucapkan syahadat di masjid itu. "Meski saya sudah beberapa tahun masuk Islam, saya masih dalam tahap belajar dan saya menikmati proses belajar itu," tukasnya. (ln/readislam)

ALQURAN & RECITATION

Quran Explorer - [Sura : 1, Verse : 1 - 7]